ஆதிரை

ஆதிரை
ASIN: B08C8WGL7J

ஆதிரை

Buy from Amazon Kindle
About the Book

தமிழர் வரலாற்றின் மாபெரும் விடுதலைப் போராட்டக்களத்தில் இருந்த தாய்மார்கள், பிள்ளைகளின் வாழ்க்கைச் சித்திரம் இது. தமிழன்னையின் கண்ணீர்த் துளி.

இரண்டு விசைகளே இந்த நாவலில் மோதிக் கொள்கின்றன. தாய்மையும் அரசியலும். தாய்மை தொடர்ந்து உயிர்களை ஓடி ஓடி அனைத்து காத்துக் கொள்ளும். அரசியல் லட்சிய தியாகங்களைக் கோரும். இரண்டின் நியாயங்களையும் ஈழத்தைப் போல சந்தித்த பிற தேசம் ஒன்று இல்லை. நாம் இலட்சியங்களையும் தாய்மையையும் தரிசிக்கும் ஒரு தருணமாக வானில் இருக்கும் ஆதிரை நட்சத்திரம் நமக்குக் காட்டுகிறது.

Look Inside
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."